วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 • โรงเรียนดี ศรีตำบล


  วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่มาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา


  พันธกิจ

  จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดบริการและพัฒนาสุขอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นความรับผิดชอบ มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีในชุมชน ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ


  เป้าหมาย

  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "