สรุปจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559


  ระดับชั้นอนุบาล

  ชาย

  หญิง

  รวม

    อนุบาล 1 12 10 22
    อนุบาล 2 11 14 25
  รวม 23 24 47

  ระดับชั้นประถม

  ชาย

  หญิง

  รวม

    ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19
    ประถมศึกษาปีที่ 2 15 10 25
    ประถมศึกษาปีที่ 3 15 9 24
    ประถมศึกษาปีที่ 4 11 13 24
    ประถมศึกษาปีที่ 5 5 15 20
    ประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 17
  รวม 67 62 129

  ระดับชั้นมัธยม

  ชาย

  หญิง

  รวม

    มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 12 21
    มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 12 22
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 12 21
  รวม 28 36 64

  รวมทั้งสิ้น 

  118

  122

  240

  ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2560

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "