โครงสร้างการบริหาร

  •       การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียน บ้านบางแก้วแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management - SBM) และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA

    โครงสร้างการบริหารงาน
    โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44)

    ไฟล์ PDF

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "