ประวัติความเป็นมา

 • โรงเรียนดี ศรีตำบล

      โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนวัดโคมนาราม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2465 โดยหลวงชำนาญนิกรกิจ นายอำเภอบ้านแหลมในขณะนั้น พร้อมด้วยนายน้อม เศวตรุนทร์ เป็น ศึกษาธิการอำเภอโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโคมนารามเป็นสถานที่เรียน จัดการสอน 5 ชั้นเรียน ตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      ปี พ.ศ. 2509 โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และย้ายมาตั้งในที่แห่งใหม่ ซึ่งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมน้ำกัดเซาะ

      ในปี 2510 ได้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโคมนารามเป็นโรงเรียนบ้านบางแก้ว ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44 ) โดย ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 280,000บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

      ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

      ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "