ข่าวสาร โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ

 • ต้อนรับ ผอ.วรรณา บัวทอง

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวรรณา บัวทอง มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านบางแก้ว
  ภาพกิจกรรม

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน
  ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับคุณ คุณครูรัชดา เกตุแก้ว

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูมาดำรงตำแหน่งใหม่ “คุณครูรัชดา เกตุแก้ว” ภาพกิจกรรม

 • ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบ้างแก้วฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับคุณครูมาดำรงตำแหน่งใหม่

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูมาดำรงตำแหน่งใหม่ “คุณครูนลิณี โชติรักษ์” ภาพกิจกรรม

 • ประชุมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว

  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมประชุมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ภาพกิจกรรม

 • สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ก้าวสู่...สถานศึกษาพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อย่างภาคภูมิ

 • ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้มีการจัดประชมผู้ปกครอง วางแผนหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กที่ เก่ง ดี มีสุข ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับนักการภารโรง

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดเลี้ยงต้อนรับนักการภารโรงคนใหม่ นายเบ็ญจา สังข์ประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านบางแก้ว ภาพกิจกรรม

 • โครงการเยียมบ้านเด็กนักเรียน

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วได้ออกเดินทางเยี่ยมบ้านของนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพกิจกรรม

 • ศึกษาดูงานวัดนาพรม

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดนาพรม เพื่อนำแบบอย่างการบริหารงานโรงเรียนมาให้ในโอกาสต่อไป
  ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับ ผอ.ไพฑูรย์ เลียบวัน

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นายไพรฑูรย์ เลียบวัน เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่
  ภาพกิจกรรม

 • งานแสดงมุฑิตาจิต ผอ.บำรุง ม่วงไหมทอง

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้ร่วมกันจัด งานแสดงมุฑิตาจิต ผอ.บำรุง ม่วงไหมทอง ภาพกิจกรรม

 • โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้จัด โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยนำคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ภาพกิจกรรม

 • เจ้าภาพจัดศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว

  โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เป็นตัวแทนในการเป็นเจ้าภาพจัดศูนย์
  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556

  ภาพกิจกรรม หมวดปฐมวัย                 ภาพกิจกรรม หมวดคณิตศาสตร์
  ภาพกิจกรรม หมวดภาษาไทย             ภาพกิจกรรม หมวดวิทยาศตร์
  ภาพกิจกรรม หมวดศิลปะ                    ภาพกิจกรรม หมวดสังคม
  ภาพกิจกรรม หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต ครูสมภพ พลอยยิ้ม

  คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้ร่วมกันจัด งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต ครูสมภพ พลอยยิ้ม ภาพกิจกรรม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาพกิจกรรม

 • รับเสด็จกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม

  คณะข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้เข้าร่วมรับเสด็จกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยมในการเสด็จเยือน ณ. โครงการฟาร์มประมงตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ตำบลบ้านบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ภาพกิจกรรม

 • ศึกษาดูงาน

  คณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ รวมกับคณะครูโรงเรียนต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ได้เดินทางศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 ภาพกิจกรรม

 • ประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ

  ครูบรรจง กายนาคา และครูลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศน์ ด้านเทคนิคการประเมินผลและวัดผลระดับชั้นเรียน ภาพกิจกรรม

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "