อัตลักษณ์ของนักเรียน

  • "งามกริยา วาจาไพเราะ"

    นักเรียนมีกิริยามารยาทด้านการไหว้ การเดิน การนั่งสวยงามอ่อนช้อยและพูดจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานตามวัฒนธรรมไทย สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการฝึกมารยาทในการไหว้ การเดิน การนั่ง การพูด ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

    "ความรู้จากป่าชายเลน"

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "