ผู้บริหาร

 • รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

  1. นายเหยื้อน ปลุกปลื้ม

  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ปีพ.ศ.2465-2480

  2. นายวินัย พิทักษ์

  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ปีพ.ศ.2481-2512

  3. นายพิณ อินพันทัง

  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ปีพ.ศ.2512-2525

  4. นายสมเกียรติ อนุกูล

  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปีพ.ศ.2526-2533

  5. นายวินัย คุ้มครอง

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ปีพ.ศ.2533-2543

  6. นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีพ.ศ.2543-2552

  7. นายบำรุง ม่วงไหมทอง

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีพ.ศ.2552 - 2558

  8. นายไพฑูรย์ เลียบวัน

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีพ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "