คณะกรรมการสถานศึกษา

 •   1. พระครูบวรรัตนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิกุลแก้ว ประธาน
    2. พระปรีชา ปัญจกาโม เจ้าอาวาสวัดโคมนาราม รองประธาน
    3. นายเอกชัย เตี่ยเจริญ นายก อบต.บางแก้วฯ กรรมการ
    4. นายชม้อย รามพันธ์ กรรมการ
    5. นายจรัส หนูศาสตร์ กรรมการ
    6. นางบุญเจิด เกิดเจริญ กรรมการ
    7. นายสำรอง บุญศยจิตร์ กรรมการ
    8. นายสงัด อินนวล กรรมการ
    9. นายชาญชัย นุสพันธ์ กรรมการ
    10. นายสุชาติ ปุญญธรรม กรรมการ
    11. นายจิตต์ สกุลพงษ์ กรรมการ
    12. นายสำราญ เพิ่มสิน กรรมการ
    13. ดต.เสน่ห์ สดใส กรรมการ
    14. น.ส.บรรจง กายนาคา กรรมการ
    15. นายบำรุง ม่วงไหมทอง กรรมการและเลขานุการ

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "